Wywiad z psychologiem WTZ

Jakie  zajęcia prowadzi pani z uczestnikami WTZ?

  Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej oceny. Jest on realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i zajęcia integracyjne, nabywania umiejętności społecznych, odbywają się konsultacje indywidualne oraz zajęcia psychoedukacyjne.

Ile razy  w tygodniu  odbywają się  zajęcia  z psychologiem? 

Spotykamy się trzy razy w tygodniu po dwie  godziny.

Czy uczestnicy chętnie współpracują  z panią na  zajęciach?

  Wszyscy chętnie  współpracują ale czasem zdarza się sytuacja trudna, z którą  staramy się  wspólnie uporać. Motywujemy  się do podjęcia  aktywności,  wspólnie  razem rozwiązujemy aktualne problemy życia codziennego. Ponadto prowadzone są różne formy zajęć rozwijające umiejętności życia codziennego:

 • trening w zakresie czynności życia codziennego,
 • trening budżetowy,
 • obsługa komputerów,
 • ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,
 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,
 • zajęcia z gospodarstwa domowego: higieniczne i estetyczne, przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu, oraz obsługa urządzeń AGD

Czy uczestnicy   lubią spotkania z panią ?

  To pytanie  powinno być skierowane do uczestników zajęć warsztatowych. Mam nadzieje że prowadzone  przeze mnie zajęcia  są ciekawe, a rozmowy  indywidualne  dają możliwość  wypowiedzenia swoich trosk  i służą   każdemu wsparciem.

Jakie są tego efekty?

  Coraz więcej osób zgłasza swoje problemy  i prosi  o rozmowę indywidualną. Zajęcia psychoedukacyjne oraz ogólnousprawniające zapewniają stałą stymulację funkcji poznawczych.

Do celów głównych prowadzonych zajęć należy:

 • stwarzanie sytuacji sprzyjającym pozytywnym przeżyciom, prowadzących do słownego ich określania
 • prowokowanie do działania i nazywania tego, co uczestnik czyni i do czego zmierza
 • stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego, stopniowe pokonywanie reakcji lękowych, wykonywanie samodzielnie zadań, rozwijanie wiary we własne możliwości, nagradzanie nawet nieznacznych postępów
 • kształtowanie komunikatywności mowy 
 • poznawanie otaczającego świata za pomocą narządów zmysłów w toku wzbogacanie zasobu słownictwa
 • wzbogacanie zaufania poprzez przydzielanie uczestnikom określonych ról
 • wyrabianie wiary we własne siły poprzez przechodzenie od rzeczy bliższych do dalszych, od łatwiejszych do trudniejszych
 • regulowany czas pracy
 • uczenie cierpliwości oraz oswajanie z możliwością niepowodzenia
 • bazowanie na mocniejszych stronach uczestnika
 • usprawnianie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • stała współpraca z rodzinami i kontynuowanie oddziaływań w warunkach domowych

Dziękuję za miłą rozmowę

PSYCHOLOG

 URSZULA ŁASKA

 

Wtorek 9.00 – 11.00

Środa 10.00 – 12.00

Czwartek 9.00 – 11.00